Uloge NCTS carinarnica

Na teritoriji zemalja-članica Konvencije o zajedničkom tranzitu posluje oko 3.700 carinarnica i carinskih ispostava, od kojih više od 2.300 vrši uloge koje su od značaja prilikom popunjavanja tranzitne deklaracije. Te uloge su: otpremna, odredišna i tranzitna.

Takođe, ove uloge carinarnica su vezane za pojedinačne vrste saobraćaja, pa su neke CI nadležne samo za drumski saobraćaj, dok druge npr. samo vrše ulogu odredišne carinarnice za železnički saobraćaj. Npr. CI Smederevo (RS017345) vrši uloge polazišta i odredišta i za drumski i za železnički i za rečni saobraćaj.

Nastavite sa čitanjem