Uloge NCTS carinarnica

Na teritoriji zemalja-članica Konvencije o zajedničkom tranzitu posluje oko 3.700 carinarnica i carinskih ispostava, od kojih više od 2.300 vrši uloge koje su od značaja prilikom popunjavanja tranzitne deklaracije. Te uloge su: otpremna, odredišna i tranzitna.

Takođe, ove uloge carinarnica su vezane za pojedinačne vrste saobraćaja, pa su neke CI nadležne samo za drumski saobraćaj, dok druge npr. samo vrše ulogu odredišne carinarnice za železnički saobraćaj. Npr. CI Smederevo (RS017345) vrši uloge polazišta i odredišta i za drumski i za železnički i za rečni saobraćaj.

Prilikom popunjavanja tranzitne deklaracije u Elšpedu, u rubrici C program će ponuditi samo one carinske ispostave koje vrše ulogu polazišta. Slično tome, u rubrici 53 program dozvoljava samo upis CI koje vrše ulogu odredišta, dok se u rubriku 51 mogu upisati samo tranzitne CI. Ovim se značajno smanjuje mogućnost greške.

Elšped redovno održava spiskove uloga carinskih ispostava.
Uloge pojedine CI mogu se pregledati na taster F9 u šifarniku NCTS carinarnica:

Uloge CI SmederevoUloge CI se mogu proveriti na sajtu Evropskog carinskog direktorata. Najlakši način provere je klikom na dugme Više informacija u šifarniku NCTS carinarnica: