Tranzitne carinarnice

U tranzitnoj deklaraciji, spisak tranzitnih carinskih ispostava upisuje se u rubriku 51. Ovaj spisak se obavezno popunjava u deklaracijama zajedničkog tranzita.

Tranzitnom CI smatra se ona CI na kojoj roba ulazi na teritoriju neke od ugovornih strana, kao i eventualna CI na kojoj roba napušta teritoriju zajedničkog tranzita.
Za ugovorne strane u smislu Konvencije o tranzitu smatraju se:

  • EU (kao celina),
  • pojedinačne zemlje EFTA, te Srbija, Turska i Makedonija.

Nastavite sa čitanjem

Sigurnosni podaci u tranzitnoj deklaraciji

U tranzitnoj deklaraciji, sigurnosni podaci predstavljaju skup dodatnih podataka koji se upisuju u deklaraciju zajedničkog tranzita. Ovi podaci imaju smisao dodatne garancije za robu tokom provoza kroz EU.

Roba koja uđe na teritoriju EU praćena deklaracijom u koju nisu upisani sigurnosni podaci zaustavlja se radi izrade tzv. ulazne sažete deklaracije. Stoga, upisivanje sigurnosnih podataka u tranzitnu deklaraciju može da snizi troškove i da olakša i ubrza ulazak robe na teritoriju EU.

Nastavite sa čitanjem