Izmene Pravilnika o popunjavanju deklaracija

U novoj verziji programa izvršena su prilagođavanja izmenama Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija.

U JCI su u rubrici 54 uvedena dva nova polja – Naziv i adresa firme podnosioca i Odgovorno lice u pravnom licu, a u DCV je u rubrici 10 uvedeno polje Funkcija podnosioca. Ovi podaci se samo štampaju, a ne šalju se elektronski Carini.