Proizvodi

KONCEPT PROGRAMA ELŠPED+

Program ELŠPED+ namenjen je prvenstveno poslovanju špediterskih preduzeća, logističarima i transporterima kao i poslovanju spoljnotrgovinskih preduzeća.
Program je predviđen za rad na pojedinačnim PC računarima, ili u mrežnom okruženju.

Program može da radi na svim Windows operativnim sistemima od XP, 7, 8, 8.1, 10, 11.

Modul Carina

Modul Carina obuhvata rad sa: Pozicijom, Nalogom, Carinskim dokumentima (JCI, Sažeta deklaracija), Fakturama, Nalozima za plaćanje i naplate iz inostranstva i Dokumentima (EUR.1, EUR.1 za zemlje CEFTA, CT-2, CMR, AWB) .

Osnovne funkcije modula:
– Rad sa osnovnim dokumentima špediterskog poslovanja: Uvozna i izvozna POZICIJA, RADNI NALOG, FAKTURA, dopisi carini… Programski je uspostavljena kontrola između ovih dokumenata što uvodi red u poslovanje i kontrolu rada.
– Rad sa carinskim dokumentima: JCI – Jedinstvenom carinskom ispravom, sažetom deklaracijom i spiskom pošiljke. Rad je potpuno automatizovan korišćenjem prenosa podataka iz šifarnika i ugrađenim kontrolama, tako da je pogrešan unos podataka isključen. Popunjavanje JCI je automatizovano u zavisnosti od odabrane vrste carinskog postupka (uvoz, izvoz, privremeni uvoz/izvoz, „kućno carinjenje‟, i dr.)
– Korišćenje Carinske tarife je krajnje efikasno i automatizovano – pretraživanje tarife po broju, ključnoj reči; pozicioniranje na željenu tarifnu oznaku i automatski prenos u dokument. Podaci za svaku tarifnu oznaku: carinska stopa, režim, potrebna dokumenta i dr. automatsko kreiranje naimenovanja.

– Rad u NCTS-u: izrada Tranzitnog dokumenta i Tranzitnog sigurnosnog dokumenta (i automatska izrada iz JCI), praćenje statusa pošiljke, upravljanje garancijama, izrada Obaveštenja o prispeću, Izveštaja o istovaru i Odgovora na urgenciju  – celokupna podrška za redovni i pojednostavljeni postupak u nacionalnom i međunarodnom tranzitu.

– Automatizovano kreiranje raznih vrsta dopisa koji se podnose carinskim ili drugum nadležnim inspekcijskim organima.
– Izrada Zahteva za sanitarni pregled, sa štampom QR-koda u propisanom formatu i mogućnošću slanja Zahteva inspekciji putem imejla

– Izrada Uverenja o kretanju robe – EUR.1, EUR.1 za zemlje CEFTA, CT-2, i popunjavanje transportnih dokumenata CMR, AWB,…

– Pomoćni programi – kalendar, kalkulator, izbor štampača, podešavanje parametara štampe i dr.

Elektronska razmena sa Carinom se odvija direktno iz programa. Ona omogućava razmenu i praćenje razmene podataka o dokumentima koji se dostavljaju carinarnici. Naš program je prvi sertifikovani program za elektronsku razmenu podataka kojeg je odobrila Uprava carina Srbije.

– Detaljno Uputstvo.

Modul Oplemenjivanje

U okviru modula Oplemenjivanje omogućeno je vođenje evidencije u okviru carinskih postupaka Aktivnog i Pasivnog oplemenjivanja.

Osnovne funkcije modula:
– Izrada zahteva za odobrenje carinskog postupka oplemenjivanja;
– Vođenje evidencije artikala, repromaterijala i dobijenih proizvoda;
– Unos normativa utroška repromaterijala;
– Vođenje evidencije ulaza u postupak i izlaza iz postupka;
– Import i export podataka putem Excela ili putem web servisa;
– Praćenje stanja lagera repromaterijala;
– Uvid u detaljnu karticu potrošnje repromaterijala;
– Obračun preferencijalnog porekla proizvoda, uzimajući u obzir i transportne troškove;
– Preuzimanje stanja iz prethodnog odobrenja (objedinjavanje rokova);
– Izrada obrasca za završetak postupka;
– Export podataka u Excel, PDF,…

Kontaktirajte nas…

Opcioni delovi programa:
– Program koji omogućava praćenje Zbirnih pošiljaka;
– Zbirni saobraćaj;
– Evidencija robe u carinskom skladištu;
– Poslovi transporta…