Proizvodi

KONCEPT PROGRAMA ELŠPED+

Program ELŠPED+ namenjen je prvenstveno poslovanju špediterskih preduzeća, logističarima i transporterima kao i poslovanju spoljnotrgovinskih preduzeća.
Program je predviđen za rad na pojedinačnim PC računarima, ili u mrežnom okruženju.

Program može da radi na svim Windows operativnim sistemima od XP, 7, 8, 8.1, 10.

Modul Carina obuhvata rad sa: Pozicijom, Nalogom, Carinskim dokumentima (JCI, Sažeta deklaracija), Fakturama, Nalozima za plaćanje i naplate iz inostranstva i Dokumentima (EUR.1, EUR.1 za zemlje CEFTA, CT-2, CMR, AWB) .

Osnovne funkcije modula:
– Rad sa osnovnim dokumentima špediterskog poslovanja: Uvozna i izvozna POZICIJA, RADNI NALOG, FAKTURA, dopisi carini… Programski je uspostavljena kontrola između ovih dokumenata što uvodi red u poslovanje i kontrolu rada.
– Rad sa carinskim dokumentima: JCI – Jedinstvenom carinskom ispravom, sažetom deklaracijom i spiskom pošiljke. Rad je potpuno automatizovan korišćenjem prenosa podataka iz šifarnika i ugrađenim kontrolama, tako da je pogrešan unos podataka isključen. Popunjavanje JCI je automatizovano u zavisnosti od odabrane vrste carinskog postupka (uvoz, izvoz, privremeni uvoz/izvoz, „kućno carinjenje‟, i dr.)
– Korišćenje Carinske tarife je krajnje efikasno i automatizovano – pretraživanje tarife po broju, ključnoj reči; pozicioniranje na željenu tarifnu oznaku i automatski prenos u dokument. Podaci za svaku tarifnu oznaku: carinska stopa, režim, potrebna dokumenta i dr. automatsko kreiranje naimenovanja.

– Rad u NCTS-u: izrada Tranzitnog dokumenta i Tranzitnog sigurnosnog dokumenta (i automatska izrada iz JCI), praćenje statusa pošiljke, upravljanje garancijama, izrada Obaveštenja o prispeću, Izveštaja o istovaru i Odgovora na urgenciju  – celokupna podrška za redovni i pojednostavljeni postupak u nacionalnom i međunarodnom tranzitu.

– Automatizovano kreiranje raznih vrsta dopisa koji se podnose carinskim ili drugum nadležnim inspekcijskim organima.

– Izrada Uverenja o kretanju robe – EUR.1, EUR.1 za zemlje CEFTA, CT-2, i popunjavanje transportnih dokumenata CMR, AWB,…
– Pomoćni programi – kalendar, kalkulator, izbor štampača, podešavanje parametara štampe i dr.

– Detaljno Uputstvo.

Opcioni delovi programa:
– Program za vođenje evidencije Aktivnog i Pasivnog oplemenjivanja;
– Program koji omogućava praćenje Zbirnih pošiljaka;
– Zbirni saobraćaj;
– Evidencija robe u carinskom skladištu;
– Poslovi transporta…

Elektronska razmena sa Carinom se odvija direktno iz programa. Ona omogućava razmenu i praćenje razmene podataka o dokumentima koji se dostavljaju carinarnici. Naš program je prvi sertifikovani program za elektronsku razmenu podataka kojeg je odobrila Uprava carina Srbije.