Sigurnosni podaci u tranzitnoj deklaraciji

U tranzitnoj deklaraciji, sigurnosni podaci predstavljaju skup dodatnih podataka koji se upisuju u deklaraciju zajedničkog tranzita. Ovi podaci imaju smisao dodatne garancije za robu tokom provoza kroz EU.

Roba koja uđe na teritoriju EU praćena deklaracijom u koju nisu upisani sigurnosni podaci zaustavlja se radi izrade tzv. ulazne sažete deklaracije. Stoga, upisivanje sigurnosnih podataka u tranzitnu deklaraciju može da snizi troškove i da olakša i ubrza ulazak robe na teritoriju EU.

U Elšpedu, da bi sigurnosni podaci mogli biti upisani, mora najpre biti označena kućica Sigurnosna deklaracija:

Jedan od najvažnijih sigurnosnih podataka je EORI broj prevoznika. EORI broj je identifikacijski broj lica u EU, koji ima smisao PIB-a. Ovaj podatak treba pažljivo upisivati jer Uprava carina još uvek nema omogućenu automatsku kontrolu njegove ispravnosti.

Kao pomoć, možete kliknuti na dugme    koje se nalazi odmah pored; time će se otvoriti mrežna stranica Evropskog carinskog direktorata na kojoj će se prikazati da li je upisani EORI broj validan.

Podaci o pošiljaocu (sigurnost) i primaocu (sigurnost), kao i podatak o načinu plaćanja, mogu biti upisani ili u sigurnosne podatke zaglavlja (ako su isti za celu deklaraciju) ili u sigurnosne podatke naimenovanja (ako se razlikuju po naimenovanjima). U svakom slučaju, u zaglavlju mora biti označena kućica Sigurnosna deklaracija.