Povišen nivo kontrole rubrike 54

Uprava carina Crne Gore je podigla kontrolu podataka u rubrici 54 JCI na nivo 8.

Kako ne bi dolazilo do greške nivoa 8, treba paziti da upisani broj licence radnika prijavljenog u Elšpedu (Naši šifarnici → Referent) uvek odgovara firmi sa matičnim brojem upisanim u rubrici 14. To znači da, ako tokom rada podnosite  deklaracije u ime više firmi, morate uvek biti prijavljeni u program kao radnik one firme koja podnosi deklaraciju.

Ako licenca radnika još uvek nije kod Carine zavedena pod odgovarajućom firmom, možete se, radi usklađivanja, obratiti njihovom nadležnom službeniku na broj telefona: 020/442-040.