Tranzitne carinarnice

U tranzitnoj deklaraciji, spisak tranzitnih carinskih ispostava upisuje se u rubriku 51. Ovaj spisak se obavezno popunjava u deklaracijama zajedničkog tranzita.

Tranzitnom CI smatra se ona CI na kojoj roba ulazi na teritoriju neke od ugovornih strana, kao i eventualna CI na kojoj roba napušta teritoriju zajedničkog tranzita.
Za ugovorne strane u smislu Konvencije o tranzitu smatraju se:

  • EU (kao celina),
  • pojedinačne zemlje EFTA, te Srbija, Turska i Makedonija.

Primer 1: Roba putuje drumski od Beograda do Ciriha, preko Hrvatske, Slovenije i Italije. U rubriku 51 treba upisati npr:

  • Bajakovo HR070319 (kao ulazna CI u EU)
  • (slovenačke i italijanske CI se ne upisuju jer se nalaze unutar EU)
  • Chiasso CH004182 (kao ulazna CI u članicu EFTA)

Primer 2: Roba putuje drumski od Niša do Tbilisija u Gruziji, preko Bugarske i Turske. U rubriku 51 treba upisati npr:

  • Kalotina BG005804 (ulazak u EU)
  • Kapikule TR220100 (ulazak u Tursku)
  • Sarp TR611500 (granica Turske i Gruzije tj. tačka izlaska iz područja zajedničkog tranzita)

Datum i vreme dolaska se moraju upisati samo ako je deklaracija označena kao sigurnosna i roba ulazi u EU. Ovo su pomoćni podaci koji služe tranzitnim CI da predvide raspored pristizanja pošiljki.

S obzirom da samo neke CI vrše ulogu tranzitne CI, Elšped automatski dozvoljava da se u rubriku 51 upišu jedino one CI koje tu ulogu i vrše. Time se znatno smanjuje mogućnost greške.

 

Formalnosti u tranzitnoj CI sastoje se od sledećeg: carinski organi evidentiraju MRN sa prateće deklaracije, o dolasku obaveštavaju otpremnu CI, i odmah puštaju robu u dalji tranzit ili je u nekim slučajevima pregledaju. U slučaju da pri pregledu otkriju veće nepravilnosti, carinski organi u tranzitnoj CI mogu i da odmah okončaju tranzit i sprovedu dalje postupke. Inače se provoz nastavlja.

Dodatno, ako je roba na ulazu u EU, a u deklaraciju nisu bili upisani sigurnosni podaci, pošiljka će biti zaustavljena radi izrade tzv. ulazne sažete deklaracije koja nadalje prati robu kroz EU.

 

Evidenciju prolazaka pošiljke kroz tranzitne CI možete pratiti na sajtu Evropskog carinskog direktorata. Najlakši način za ovo je da u Elšpedu otvorite deklaraciju sa željenim MRN-om i kliknete na dugme koje se nalazi odmah pored:

Time će se otvoriti mrežna stranica Evropskog carinskog direktorata sa ažurnim podacima o prolascima kroz tranzitne CI.

Drugi način je da u Elšpedu otvorite opciju Izveštaji → Upit za MRN, upišete MRN pošiljke, i kliknete na Upit:

    

Ako je u programu trenutno otvorena deklaracija za koju želite pregled, program će automatski prepisati njen MRN. Takođe, možete odabrati MRN iz bilo koje druge tranzitne deklaracije, ili možete upisati bilo koji MRN.